orkid1

این پرنده هیچ وقت پرواز نمی کند چرا که قسمتی از یک گل زیبای ارکیده است.

به گزارش راه اترک، گل زیبای ارکیده سرپرنده از جمله گلهای زیبای موجود و شناخته شده در جهان می باشد.

شباهت زیاد قسمت درونی این گل با سربرنده به حدی است که نام ارکیده سرپرنده را بر روی آن نهاده اند.

orkid1