rusian1

شبکه «Iran Today » که برنامه های خود را از طریق ماهواره و به زبان روسی پخش می کند در تهران کار خود را آغاز کرد.

vazn1

سنگین وزن ترین زن دنیا که یک زن مصری است درگذشت.

panjgol1

یک خانم افغانی ساکن افغانستان، پنج قلو به دنیا آورد.

sarahen1

سارا، یک بانویی هندی است که 60 سال است که تنها مایعات خورده  نمی تواند غذا بخورد.

hele2

60 زائر ایرانی در انفجار حله به شهادت رسیدند.