sabzijat

غذای امروز با سبزیجات درست می شود.

photo 2015-10-14 07-27-42

پلو سبزیجات هندی یک نوع از غذاهای تند است.

ashmast

آموزش یک آش را در آشپزخانه اترک فرا بگیرید.

esnak1

آموزش امروز آشپزخانه اترک، ساندویج گوشت و قارچ است.

shinisel

آموزش شنیسل مرغ را در آشپزخانه اترک ببینید.