haghshanas

امروز پایان وعده استاندار گلستان برای تمام شدن گرانیها و آغاز ارزانی ارزاق عمومی است.

zamir

فرماندار مراو تپه از جزئیات ساخت 1000 واحدی مسکن طرح ویژه در این شهرستان خبر داد.

burak

بورک(burak) یک غذای سنتی ترکمنها، در منطقه شرق گلستان می باشد.

makhtum

معلم و شاعر بسیار خوش ذوق مراوه ای شعر بسیار زیبایی به نام «برای شاعر شهیر، مختومقلی فراغی»در وصف وی سروده است.

balgibaba

زیارتگاه بالقی بابا، بر بلندای کوه قلعه شکل دام دامی واقع شده است.