sam

در حالی که کرونا بر درآمد مردم به خصوص کشاورزان، اثر مستقیمی گذاشته ولی افزایش قیمت سموم کشاورزی زندگی آنها هدف قرار داده است.

به گزارش راه اترک، کشاورزی از مهمترین مشاغل زندگی بشری است که محصولات آن بر زندگی همه مردم اثرگذار است.

شرایط اجتماعی مردم جهان بعد از به وجود آمدن کرونا، موثر از این بیماری دست ساخته بشر قرار گرفته است.

در استان گلستان مانند بیشتر مناطق کشور، یا شغل مردم کشاورزی است و یا با این رشته کاری مرتبط است.

با بازشدن پای صنعت به کشاورزی، پای سموم دفع آفات نباتی نیز به کشاورزی باز شد و کشاورزی از حالت سنتی به حالت نیمه صنعتی مبدل شده است.

امروزی می شود مدعی شد که حتی در دورافتاده ترین نقاط کشور هم کشاورزی با سموم دفع آبات نباتی و کودهای شیمایی همراه شده است.

درحالی که تا چند هفته قبل قیمت سموم دفع آبات نباتی تقریبا همان قیمت روی جلد آنها بود ولی همزمان با کشت هندوانه و شالی ، قیمت محصولات دفع آبات نباتی نیز روند افزایشی گرفت.

هم اکنون قیمت سموم دفع آبات نباتی در استان گلستان در برخی موارد تا 3 برابر افزایش یافته است.

علی که کشاورزی است که شالی کاشته در تماس با راه اترک گفت: قیمت سموم کشاورزی 3 برابر شده و ما مانده ایم که محصولات خودمان را چگونه بفروشیم که با خرج کردمان همخوانی داشته باشد.

وی می گوید: گویی برخی دارند به گونه ای عمل می کنند که ما کشاورزان دست از کار بکشیم و کشاورزی دیگر مقرون به صرفه نباشد.

یک کشاورز هندوانه کار هم در تماس با راه اترک گفت: یک لیتر سم گلایفوزیت که روی جلد آن رقم حدود 78 هزار تومان درج شده را از مرکز مجاز فروش به مبلغ حدود 160 هزار تومان خریده ام !
کشاورزان امیدوارند که  مسئولین نظارت بیشتری بر بازار و قیمتهای آن داشته باشند.

انتهای پیام/رضا جامی