chrahnama 7

همزمان با آغاز سال تحصیلی، هنوز چراغهای راهنمایی در شهر کلاله خاموش هستند.

به گزارش راه اترک، یکی از مواردی که به دانش آموزان حتی در مهدهای کودک، آموزش داده می شود، رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی به خصوص در هنگام عبور از چهار راهها و چراغهای راهنمایی است.

دانش آموزان یاد می گیرند، وقتی چراغ راهنمایی برای خودروها، سبز است، یعنی چراغ راهنمایی برای افراد پیاده، قرمز است(چراغهایی عابر پیاده در شهر کلاله خیلی وقت است که دیگر کار نمی کند.)

دانش آموزان یاد می گیرند که از محلهای خط کشی عبور کنند و به قوانین راهنمایی و رانندگی، احترام بگذارند.

اما چند ماهی است که تنها یکی از چراغهای راهنمایی شهر کلاله فعال است و دیگر چراغها معلوم نیست به چه علتی دیگر کار نمی کنند.

این درحالی است که از اول مهر، بچه ها برای رفتن به مدرسه صبح زود وارد خیابانها می شوند و مثل همیشه و طبق آموزشهایی که دیده اند، می خواهند که از خطهای عابر پیاده عبور کنند و به چراغ راهنمایی و قوانین احترام بگذارند!

دانش آموزان و خانواده های آنها انتظار دارند که مسئولین شهری در شهر کلاله، هرچه زودتر نسبت به تعمیر این چراغهای راهنمایی، اقدام نمایند.

انتهای پیام/رضا جامی