shir

با ورود واسطه ها و افزایش قیمت هرکیلو شیر در شرق گلستان به 4000 هزار تومان رسید.

به گزارش راه اترک، بعد از افزایشهای صورت گرفته در اقلام مصرفی، گراینها به قیمت شیر نیز رسید.

البته در این بین ، بیشترین ضرر متوجه تولید کننده ها به خصوص تولید کننده های خرد است.

هم اکنون(روز یک شنبه 4 آبان ماه) قیمت هر کیلو شیر برای مصرف کننده ها در فروشگاههای لبنیات فروشی، 4 هزار تومان در هر کیلو می باشد.

در همین خصوص با برخی از فروشنده ها تماس گرفتیم و موضوع را پرسیدیم.

فروشنده اول که در یکی از خیابانهای اصلی شهر در حال فروش لبنیات به مردم است در گفتگو با راه اترک گفت: به خاطر گران شدن علوفه برای دامداریها، فروش شیر توسط دامداریها به ما گران شده و ما هم مجبوریم که قیمت شیر را به مردم گران بفروشیم.

وی در خصوص زمان گران شدن قیمت شیر هم گفت: در همین دو تا 3 ماه قیمت هر کیلو شیر از 2800 به 3600 تومان برای ما رسیده و ما هم مجبوریم که این شیر را به مردم به قیمت هر کیلو 4000 تومان بفروشیم.

فروشنده دوم نیز به خبرنگار ما گفت: برخی از دامداریها به خاطر گرانی علوقه جمع شده اند و دیگر دام نگهداری نمی کنند و محل نگهداری دام خود را به کار دیگری اختصاص داده اند و این هم به خاطر به صرفه نبودن نگهداری دام برای شیر است.دامدارهای خرد در این بین مضررترین افراد محسوب می شوند.

محمد که یک دامداری دارد، در گفتگو با راه اترک گفت: جمع آوری کنندگان شیر ، شیر را از ما به قیمت 2400 تا 3 و 3500 می خرند و در این بین به خاطر گران شدن علوفه ، برخی از دامداران سرشیر را از شیر جدا می کنند و بعد هم با اضافه کردن آب به شیر، سعی در جبران ضررهای خود می کنند.

ورود ادارات مرتبط با علوفه به خصوص وزارت کشاورزی ، صنعت ، معدن و تجارت به قیمت گذاری علوفه می تواند جلوی گران شدن قیمت شیر و لبنیات و حتی گوشت را هم بگیرد.

انتهای پیام/رضا جامی