kud

کود سیاه در بازار کم است و قیمت کود سیاه به شکل دولتی بالای 500 هزار تومان می باشد.

به گزارش راه اترک، پاییز فصل کشت گندم، جو، کلزا و برخی دیگر از محصولات کشاورزی در شرق گلستان است.

استفاده از کودهای شیمیایی در کشاورزی این روزها به امری طبیعی تبدیل شده و نبود کودهای شیمیایی بعضا مانع کشت شده است.

چند ماه گذشته بود که طبق بخشنامه صادره از سوی دولت، قیمت کودهای شیمیایی به شکل ناباورانه از سوی کشاورزان ، افزایش یافت.

این افزایش به نحوی بود که قیمت یک کیسه کود سیاه به نرخ دولتی بالای 500 هزار تومان اعلام شد و نرخ کود سفید یا همان اوره نیز ، افزایش یافت.

اگرچه دولت نرخ افزایش کود اوره را برگرداند ولی هم اکنون قیمت کود سیاه که در هنگام کشت جزو ملزومات می باشد، به قدری بالاست که کشاورز کمتر می تواند اقدام به خرید آن کند.

همچنین کودهای جایگزین نیز حتی به گفته برخی از کارشناسان هم ضعیف هستند و هم کارایی کود معروف به کود سیاه را ندارند.

برخی از کشاورزان شرق گلستان در تماس با راه اترک گفتند: قیمت بالای کود سیاه از یک طرف و نبود آن در مراکز فروش موجب شده که کشاورزان علی رغم بستن قرارداد ، به دنبال تغییر کشت خود باشند.

مردم امیدوارند که دولت فکری برای کشاورزی و این قیمت بالای کودهای شیمیایی بکند.

انتهای پیام/رضا جامی