arazar

هر جا که اثری از وجود رژیم صهیونیستی باشد، آنجا آرامش ندارد.

به گزارش راه اترک، هر جا که اثری از وجود رژیم صهیونیستی باشد، آنجا آرامش ندارد، این جمله ای است که امروزه خیلی ها به آن معتقد شده اند و آن را امری حتمی می دانند ولی به خاطر همراه بودن آمریکا جرات اعتراض به آن را ندارند.

رژیم صهیونیستی وصله ناجور زور آمریکایی حتی برای خرید یک قلم دارو شده و آمریکا در هر معامله ای که صورت می دهد خواستار یا ایجاد و یا تقویت رابطه طرف دوم با رژیم صهیونیستی است.

ورود این رژیم به هر منطقه ای نیز تنها ثمره اش روشن شدن اختلافات و ادامه دار شدن آن در طول زمان می باشد و تنها درمانش نیز اخراج این لکه ننگ جهانی از خاک کشور میزبان است.

این روزها صهیونیستها مانند انگلی هستند که آمریکا به عنوان ناقل این انگل او را به دیگران منتقل می کند و تا زمانی که این انگل در بدن میزبان باشد، آن کشور روح آرامش را نخواهد دید.

سالهاست درگیری میان آذربایجان و ارمنستان ادامه دارد و ریشه آغاز این درگیریها به ورود رژیم صهیونیستی به این دو کشور است.

هم اکنون در هر دو کشور درگیر، صهیونیستها سفارت دارند.

برخی بر این باور هستند که ریشه موشکهای پرتاب شده به سمت ایران نیز برنامه صهیونیسهاست و علت آن نیز کشاندن پای ایران به این مناقشه می باشد.

انتهای پیام/رضا جامی