چاپ
دسته: یادداشت
بازدید: 259

sabe

آیه 94 سوره نحل از قسم دروغ برای به دست آوردن منافع دنیوی، مردم را پرهیز می دهد.

آیه 94 سوره نحل انسانها را از سوگند دروغ پرهیز می دهد.

در این آیه می فرماید:«و سوگندهای خود را دستاویز تقلب میان خود قرار ندهید تا مبادا گامی پس از استواریش بلغزد و به سزای آنکه از راه خدا بازداشتید آثار سوء آنرا بچشید و برای شما عذابی بزرگ باشد.»

اگر سوگند گفته شده شما به دروغ باعث بی حقی طرف مقابل شما شود و آن فرد برای گرفتن حقش به راه انحراف رود، گوینده سوگند دروغ ، نتیجه ی آن را خواهد دید و طبق گفته خدا، برای گوینده سوگند دروغ، عذابی بزرگ است.

انتهای پیام/روح انگیز مرادیانی