zoshk1

درج تاریخ مصرف، اطمینان مصرف کننده را بیشتر می کند.

به گزارش راه اترک، علامت استاندارد و تاریخ مصرف درج شده بر روی تولیدات از مهمترین نشانه هایی است که مردم در هنگام خرید به آنها توجه می کنند.

مسئولین کارخانه ها باید در درج علامت استاندارد مراحل مهمی را پشت سر گذاشته و شرایط لازم را به دست آورند.

در درج تاریخ مصرف هم کارکنان کارخانه باید دقت کنند تا دقیقا همان تاریخ تعیین شده درج شود.

یکی از کارخانه های معتبر تولید مواد غذایی در درج تاریخ مصرف یکی از محصولاتش سوتی بزرگی داده است.

zoshk1

 روی درب محصول این تولید ماه آذر نیز 31 روزه تعیین شده است. شاید این امر در ظاهر زیاد مهم نباشد ولی وقتی دقت کنید که ماه آذر 30 روزه است و این یک روز می تواند انقضاء یک محصول را در برداشته باشد، آنوقت می دانید که این یک روز چقدر می تواند مهم باشد.

انتهای پیام/جامی