4942681 470
عراق جزئیات خنثی‌سازی حمله بزرگ داعش برای اشغال بغداد به سرکردگی شخص ابوبکر بغدادی را منتشر کرد.