گروه بلینگ کت نظامیان صهیونیست را عامل شهادت خبرنگار زن فلسطینی اعلام کرد.

morgh20800

قیمت هر کیلو مرغ با زیر 50 هزار تومان رسید.

hadeseh

راننده لندکروز بعد از جادثه منجر به مرگ شهروند گرگانی، فرار کرد.

jayeghah

مدیر فرودگاه شهدای کلاله در خصوص ساخت جایگاه سوخت این فرودگاه گفت: جایگاه سوخت منتظر نقشه های تاییدی فرودگاههای استان است.

۱۰ نفر از اعضای دو خانواده گرفتار در دریا، با حضور امام جمعه هرمز، نجات کردند.