kolanng

مدیریت آموزش و پرورش مراوه تپه در خصوص علت تاخیر در ساخت مدرسه روستای قرقیجق، پاسخ داد.

kolang

دانش آموزان روستای قرقیجق از وعده محقق نشده ساخت مدرسه جدید روستایشان گلایه دارند.

chaili

استاندار گلستان از جابه جایی روستاهای کاسه سد چایلی خبر داد.

farsh0

دختر جوان اروپایی با یک قالی ازدواج کرد.

seman

روزی که آسمان حرکتی پرشتاب داشته باشد.