entekhabat1400

جلسات انتخاباتی شوراها در شرق گلستان در حال برگزاری است.

به گزارش راه اترک، نشستهای انتخاباتی برای انتخابات شورای شهر و روستا چندی است که در کشور و به خصوص در استان گلستان و شرق گلستان هم آغاز شده است.

در شرق گلستان هم اکنون ، گروههای قومی، زبانی، فامیلی به خصوص فامیلهای با جمعیت زیاد در حال برگزاری است.

این نشستها امروز هم در کلاله برگزار شد.

مردم توقعات و انتظاراتشان از شورای شهر و روستا را به داوطلبان احتمالی منتقل می کنند و برخی از این افراد هم یا ارائه برنامه می دهند و یا از کارهایی که می شود در شهر انجام داد، صحبت می کنند.

این نشستها به شکل غیر علنی و در فضاهای خصوصی ظاهرا بدون اشکال است و بر همین اساس انجام می شود.

انتخابات شوراهای شهر و روستا همزمان با انتخابات ریاست جمهوری، خردادماه سال آینده برگزار خواهد شد.

انتهای پیام/رضا جامی