4149236

امیر قطر با رهبر معظم انقلاب اسلامی، دیدار کرد.

به گزارش راه اترک، امیر قطر در سفری که به کشورمان داشت، با رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کرد.