kacoian1

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی کشور در خصوص سند 2030 گفت: وز سه شنبه شورای عالی انقلاب فرهنگی جلسه ای تشکیل می دهد که این جلسه برای پذیرش یا عدم پذیرش 2030 نیست چراکه 2030 اساساً از هیچ مجرای قانونی وارد نشده است؛ این جلسه برای این است که متصدیان اجرای 2030 توضیح بدهند چرا این سند را پذیرفتند.

madreseh1

مدیر آموزش و پرورش مراوه تپه گفت: آموزش و پرورش پیگیر ساخت مدرسه برای روستای قره یلان است.

maedostad1

استاد دوره تربیت معلم قرآن کریم در مراوه گفت: دوره ی جوانی از بهترین دوره های زندگی انسان است که در سرنوشت دنیوی و اخروی او نقش تعیین کننده ای دارد.

hazratgoli1

مدیریت آموزش و پرورش مراوه تپه در خصوص هدایت تحصیلی دانش آموزان مراوه ای گفت: از بین رشته های تحصیلی، رشته ریاضی کمترین استقبال را در طی سه سال گذشته داشته است.

internet111

پوشش اینترنت در بیشتر نقاط شهر فراغی، در نقطه ی کور است.