1417632110 139309122036262894217244

استاندار در شورای اداری استان خبر داد :

IMG 0787

آیت الله نورمفیدی در شورای اداری استان گلستان گفت :

IMG 0807

دکتر روحانی گفت : گله ای از نقدها ندارم .