image136157

دانش آموزان به خاطر استقبال از رئیس جمهور کلاس ها را تعطیل کردند.

012345697882

مردم و مسولین شهرستان کردکوی مشکلات خود را به اکبر ترکان گفتند.

ROHANI-6677

شاید در زمان دیگری از ریل آهن ایران -قزاقستان-ترکمنستان بهره برداری شود.

a4833937232411284102a

مسولین گرگانی خودشان را بیشتر از نخبگان و ایثارگران دعوت کرده بودند.

 139308141428085304017293

اسلام امروز اسلام تقریب مذاهب است.