00011144

دقایقی قبل رئیس جمهور با خبرنگاران نشست خبری داشت.

asdfg12

حجه الاسلام یونسی دستیار ویژه رئیس جمهور به سیمین شهر رفت .

Golestanema13

سلطانی فر معاون رئیس جمهور دیروز به گالیکش رفت.

IMG14061033

پتروشیمی یکی از درخواست های دیرینه استان گلستان است .

81288850-5911589

هزار فرصت شغلی در پتروشیمی خوابیده ، جوانان تحصیلکرده را با استانداری مجازی سرگرم کرده اند!